DOT

* Conforme a allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals, l’informem que, en relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL , amb NIF: B65150484 domiciliada a Vic (08500), Carrer Doctor Junyent, 1 i adreça electrònica info@creaccio.cat, la finalitat del qual és mantenir informats als interessats dels serveis que s’ofereixen en base a l’article 6.1 a) del RGPD.
Les dades proporcionades es conservaran en un termini màxim de cinc anys des de la última gestió realitzada, sempre que no s’hagi sol·licitant abans la seva supressió. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Podeu consultar les condicions legals aquí
* Obligatori

Accepto rebre comunicacions per correu electrònic relatives a les activitats i noticies d’interès relacionades amb els serveis del responsable